Projekt ACCUS "Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems"

copcams


accus_logo

ACCUS jest europejskim projektem badawczym współfinansowanym przez ARTEMIS Joint Undertaking (nabór 2012-Artemis Subprogram ASP3, ASP7).

Systemy miejskie takie jak ruch uliczny, energia czy oœwietlenie zewnętrzne sš na ogół zarzšdzane przez niezależne systemy wbudowane, chociaż sterowane przez nie procesy sš ze sobš głęboko powišzane. Ich zbiorcza optymalizacja oraz rozwój aplikacji wymagajš integracji tych systemów poprzez stworzenie rozwišzania typu System of Systems (SoS). Problem tkwi w tym, że systemy miejskie ewoluujš niezależnie od siebie, majš swe własne cele, sš podporzšdkowane wewnętrznym politykom, na które integracja nie może mieć wpływu, wreszcie - zarzšdza się nimi w sposób autonomiczny. W rezultacie, integracja musi poradzić sobie z emergentnymi zachowaniami, a niedostępnoœć komponentów traktować raczej jako regułę niż wyjštek. Jest to szczególnie trudne, gdy pętla sterowania obejmuje sobš kilka systemów.

Celem projektu ACCUS jest dostarczenie trzech innowacji:

  • Platformy integracji i koordynacji dla systemów miejskich, pozwalajšcej na tworzenie aplikacji wykorzystujšcych zdolnoœci wielu systemów jednoczeœnie;
  • Architektury adaptacyjnego i kooperatywnego sterowania wraz z odpowiednimi algorytmami dla systemów miejskich w celu optymalizacji ich łšcznej wydajnoœci;
  • Ogólnej metodologii i narzędzi umożliwiajšcych tworzenie kolaboratywnych aplikacji czasu rzeczywistego dla systemu systemów.

W ramach projektu ACCUS analizowane będš tzw. scenariusze konwergentne, obejmujšce użycie wielu systemów miejskich, które stanowić będš podstawę dla specyfikacji wymagań systemu integrujšcego. W oparciu o opis semantyczny zdefiniowana zostanie także referencyjna architektura systemów miejskich. Projekt zakłada przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem oprogramowania i dostępnych systemów miejskich. Całoœć prac rozwojowych i integracyjnych uzyska wsparcie ze strony wypracowywanych w projekcie narzędzi.

System ACCUS i narzędzia przejdš fazę walidacji i demonstracji w dwóch szeroko zakrojonych wdrożeniach w Polsce i Słowenii, w ramach których wykorzystane zostanš przynajmniej cztery różne systemy miejskie.

ACCUS wykorzystuje osišgnięcia kilku innych projektów ARTEMIS, które koncentrowały się na niezależnych systemach miejskich. Cele projektu ACCUS sš jednak ambitne. Aby je zrealizować, stworzono konsorcjum gwarantujšce wysokš jakoœć rezultatu, szeroki zakres komplementarnych kompetencji i duże doœwiadczenie w europejskich i krajowych programach badawczych i rozwojowych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jest jednym z partnerów projektu. W ramach prac zespołu Centrum Doskonałoœci WiComm/Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej w projekcie ACCUS wytworzone zostanie system inteligentnych sensorów ruchu ulicznego opartych o moduły wizyjne i radarowe oraz komponenty przetwarzania obrazu i sygnałów radarowych, a także informacje z czujnika podczerwieni. Sensory te, rozmieszczone przy ulicach, będš dokonywały pomiaru natężenia ruchu drogowego przekazujšc dane do serwera, który udostępniać będzie przetworzone i zagregowane informacje na temat sytuacji drogowej w mieœcie.

Oficjalna strona projektu: www.projectaccus.eustr1 str2
Fot 1. Sensor ruchu ulicznego - instalacja na słupie oœwietleniowym Fot 2. Sensor ruchu ulicznego - wersja przenoœnaPraca finansowana ze œrodków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu ACCUS (www.projectaccus.eu)
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej